AKTARMA ve ARINDIRMA

AKTARMA ve ARINDIRMA

AMAÇ

Eğitimin amacı, finansal tabloların aktarma ve arındırma işlemleri yapılmak suretiyle doğru olarak ve sektörel bazda yorumlanmasını sağlamaktır. Ayrıca aktarma ve arındırma işlemleri yapılarak analize hazır hale getirilen finansal tablolara istinaden firmaya faaliyet döngüsüne uygun kredi tutarı, kredi türü ve vadesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Katılımcılar kredi değerlendirme öncesinde genel uygulamada yapılması uygun aktarma
ve arındırma işlemlerini yaparak finansal tabloları analize hazır hale getirmeyi öğrenir.
Finansal tabloların aktarma ve arındırma öncesi ve sonrasının karşılaştırmasını yaparak 
aktarma ve arındırma yapmanın önemini anlar. Finansal analiz tekniklerini detaylı olarak 
ve sektörel bazda yapar.

İÇERİK

• Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarında Aktarma Arındırma İşlemleri
   * Bilanço
     1. Aktif-Dönen Varlıklar
       - Hazır Değerler
       - Menkul Kıymetler
       - Ticari Alacaklar
       - Diğer Alacaklar
       - Stoklar
       - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
       - Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
       - Diğer Dönen Varlıklar
     2. Aktif-Duran Varlıklar
       - Ticari Alacaklar
       - Diğer Alacaklar
       - Mali Duran Varlıklar
       - Maddi Duran Varlıklar
       - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
       - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
       - Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
       - Diğer Duran Varlıklar
     3. Pasif-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
       - Mali Borçlar
       - Ticari Borçlar
       - Diğer Borçlar
       - Alınan Avanslar
       - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
       - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
       - Borç ve Gider Karşılıkları
       - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
       - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
     4. Pasif-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
       - Mali Borçlar
       - Ticari Borçlar
       - Diğer Borçlar
       - Alınan Avanslar
       - Borç ve Gider Karşılıkları
       - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
       - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
     5. Pasif-Özkaynaklar
       - Ödenmiş Sermaye
       - Sermaye Yedekleri
       - Kâr Yedekleri
       - Geçmiş Yıllar Kârları
       - Geçmiş Yıllar Zararları
       - Dönem Net Kârı/Zararı

   * Gelir Tablosu
     1. Brüt Satışlar
     2. Satış İndirimleri
     3. Net Satışlar
     4. Satışların Maliyeti
     5. Faaliyet Giderleri
     6. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar
     7. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar
     8. Finansman Giderleri
     9. Olağandışı Gelir ve Kârlar
     10. Olağandışı Gider ve Zararlar
     11. Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı

• Ara Dönem Mali Verileri Esas Alınarak Bilanço-Gelir Tablosu Oluşturulması