STRATEJİK FİNANS ŞİRKET YÖNETİMİ İŞ ZEKASI ve ŞİRKET DEĞERLEMESİ (MALİ MÜŞAVİRLERE YÖNELİK DETAYLI ve UYGULAMALI PROGRAM)

STRATEJİK FİNANS ŞİRKET YÖNETİMİ İŞ ZEKASI ve ŞİRKET DEĞERLEMESİ (MALİ MÜŞAVİRLERE YÖNELİK DETAYLI ve UYGULAMALI PROGRAM)

Türkiye’deki şirketlerin büyük çoğunluğu ERP ve MRP sistemlerini doğru kavramsal tasarımlarla kurgulamadığı, iş merkezlerini ve rota planlamalarını doğru oluşturamadığı ve depolarında eksi stoklarla çalışmak zorunda kaldığı için ürün bazındaki gerçek maliyetlerini bilmiyor. Ticari alacak tahsil süresini, yarı mamül ve mamülün stokta kalma süresini ürün bazında ölçümleyemiyor. Haliyle de ürün bazında gelir tablosu çıkaramıyor. Ürünün karının nakde dönüp dönemediğini bilemiyor. Benzer şekilde Türkiye’de birçok firma müşterilerine yönelik riskleri yönetmekte zorlanıyor. 120 ve 320 hesaplarına yönelik (müşteriler ve tedarikçiler) kapanmış ve açık fatura analizlerini sistem üzerinden anlık olacak şekilde yapamıyor. İşin daha da kötüsü, başta bilanço ve gelir tablosu olmak üzere en temel finansal tablolar sadece vergisel amaçla hazırlanıyor. Firmaların gerçek performansını yansıtan iş zekası amaçlı finansal tablolar oluşturulamıyor. Firmaların karar verme noktasındaki orta ve üst düzey yöneticiler ile hesap sorma noktasındaki yönetim kurulu üyelerinin kahir ekseriyeti başta bilanço ve gelir tablosu olmak üzere stratejik tablolardan elde edilen iş zekası raporlarını analiz edemiyor ve yorumlayamıyor. Ayrıca firmalarımız kur, faiz ve fiyat risklerini doğru ve uygun maliyetli araçlarla da yönetmekte zorlanıyor. Firmalarımızın bu boşluklarını derinlemesine doldurabilecek en önemli profesyonellerimiz mali müşavirlerimizdir. Aşağıdaki kapsamlı program mali müşavirlerimizin stratejik finans, şirket yönetimi ve iş zekası alanlarında tam donanımlı hale gelmesini amaçlamaktadır. Çok sayıda ticari ve üretici firma özelinde yapılacak uygulamalarla mali müşavirlerimiz için her zaman kullanabilecekleri şablonlar oluşturulacaktır.

MODÜL 1 – FİNANSAL KÜLTÜR VE EKOSİSTEM ANALİZİ: Şirketlerin başarısı, alınan stratejik ve finansal kararlara bağlıdır. Bu tip kararları sağlıklı alabilmek için makroekonomik verileri ve piyasa gelişmelerini iyi analiz etmek ve yorumlamak, işletmenin finansal tablolarına hâkim olmak gerekir. Bu eğitimde, katılımcıların ekonomi ve piyasalara ilişkin karşılaştığı makro verileri, piyasa göstergelerini, istatistikleri ve makaleleri analiz edip yorumlayabilmesini ve kendi bakış açısını oluşturmasını sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca şirketin finansal tablolarını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen piyasa gelişmelerini ve ekosistem değişimlerini öngörebilecek veri setiyle donatılmaları hedeflenmektedir. Bu sayede makro ve mikro ekonomik faktörler ile ekosisteme yönelik oluşturulan şirket stratejilerinin şirket değeri üzerindeki etkileri çok daha iyi anlaşılacaktır. Çıktılar: Ham maddenin dolar fiyat seyrini daha iyi öngörebilmek. Ekonomik aktivite, kur ve faiz patikası tahminlerini yapabilmek. Bunlara bağlı olarak şirketin ticari alacak-ticari borç-krediler-stok politikalarını daha iyi yönetebilmek. Döviz ya da TL borçlanma kararlarını verebilmek. Finansmanın uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli mi olması gerektiğini okuyabilmek. Kurun başabaş seviyelerinin altında mı yoksa üstünde mi seyredeceğini öngörerek şirketlerin ürün fiyatlama stratejilerini oluşturmak. Bağlantılı veya sıcak satışta doğru başarı kriterlerini oluşturabilmek. İÇERİK

 •  Ekosistem Analizi
 •  CDS – VIX - DTH  Önemli yurt dışı ekonomik veriler
 •  PMI endeksleri
 •  Gösterge faiz
 •  Kredi göstergesi
 •  İç piyasa ve ihracat pazarı analizi
 •  Kur ve faiz tahmini
 •  Finansal Kültür
 •  Dövizde başabaş noktası
 •  Kaldıraç
 •  Alternatif maliyet
 •  Tahvil ve bono piyasası
 •  Eurobond piyasası
 •  Ekonomi yönetimi
 •  Şirketin finansal tablolarını etkileyen göstergeler
 •  Ekosisteme göre şirket stratejilerinin şekillendirilmesi

MODÜL 2 – FİNANSAL GÖZDEN GEÇİRME VE ANALİZ: Gelir tablosundaki satın alınan (ya da üretilen) malın maliyeti, firmanın ‘üretim planlama’ ve ‘satın alma’ zekâsını gösterir. Faaliyet giderleri; firmanın ‘lojistik’, ‘insan kaynakları’ ve ‘operasyon’ zekâsının yansımasıdır. Amortisman ‘yatırım’ zekâsına işaret ederken finansman giderleri de firmanın ‘finansal’ zekâsının bir sonucudur. Vahşi rekabetin hâkim olduğu kanlı kızıl okyanustan, rekabetin hemen oluşmasının güç olduğu bir pazar boşluğu yaratıp mavi okyanusa yelken açabilmek için ‘vizyon-misyon-değerler’ manzumesinin önce şirket politikalarına sonra süreçlere ve davranışlara dönüşmesi gerekiyor. Bu dönüşümü yapabilmek için de makroekonomik verileri ve piyasa gelişmelerini iyi analiz etmek ve yorumlamak, işletmenin finansal tablolarına hâkim olmak gerekiyor. Finansal gözden geçirme eğitimi ile şirket yönetiminin; net işletme sermayesi, bilançonun saat yönünde/saate ters yönde çevrilmesi, ROI-ROE-DuPont analizi, S ve Z skoru gibi kavramları uygulamalı olarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca işletmenin mali analizini doğru yapabilmeleri, finansal tabloları analiz ederek şirket süreçlerindeki darboğazları ve verimsizlik kaynaklarını tespit edebilmeleri için altyapı oluşturulması hedeflenmektedir. Böylece, sermaye yönetimi, varlık yönetimi, yönetim kalitesi, kar yönetimi, likidite yönetimi, hassasiyet yönetimi ve uyumlanma yönetimi tekniklerinin şirket değeri üzerindeki etkileri çok daha iyi anlaşılacaktır.

Çıktılar: Şirketin sermaye ve varlık yönetimini daha iyi yapabilmek. Net işletme sermayesi kararlarını daha sağlıklı verebilmek. Fatura karlılığının yanı sıra operasyonel karlılığı sağlayabilmek. Karın nakde dönebilmesini sağlayacak politikalar üretebilmek.

 CAMELSC § Capital Adequacy

 •  Sermaye yeterliliği § Asset Quality
 •  Varlık kalitesi § Management Quality
 • Yönetim kalitesi § Earnings Quality
 •  Karlılık kalitesi § Liquidity Management
 •  Likidite yönetimi § Sensitivity
 •  Risklere hassasiyet analizi § Compliance
 •  “En iyi uygulamalara” uyumluluk

 Finansal Gözden Geçirme

 •  Finansal check-up
 •  Likidite, verimlilik, sermaye yapısı, karlılık ve değer analizi
 •  Evrensel ve sektörel oranlarla değerlendirme
 •  Bilançonun “üç boyutlu” analizi
 •  Bilançoyu saat yönünde ya da saate ters yönde çevirme
 •  DuPont analizi, S-Skoru ve finansal analiz teknikleri
 •  Üst düzey rasyo analizi ve analiz şablonu oluşturulması
 •  Şirket süreçlerinde “darboğazların” tespiti
 •  Süreçlerdeki aksaklıklara yönelik çözümler
 •  Farklı sektörlere yönelik ugulamalı analiz
 •  Örnek uygulamalar

MODÜL 3 – HAZİNE YÖNETİMİ VE KUR RİSKİ: Hangi sektörde ve hangi iş kolunda faaliyet gösterdiğinden bağımsız olarak, her şirket, finansal piyasalardaki gelişmelerden ciddi şekilde etkilenmektedir. Pasifik Havzası ile Atlantik Havzası arasındaki hegemonya savaşları, finansal krizler, finansal hizmet ve ürün çeşitliliğinin artması gibi gelişmeler, sadece finansal piyasalarda faaliyet gösteren şirketleri etkilememiş, finans dışı sektörlerde de faaliyet gösteren birçok farklı şirkette finansal risklerin yakından takip edilmesi ve yönetilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu eğitimde finansal risklerin belirlenmesi, ölçümlenmesi, yönetilmesi anlatılmaktadır. Ayrıca, temel analizin en önemli tamamlayıcısı olan teknik analiz yöntemleri, göstergeleri ve göstergelerin yorumlanışı aktarılmaktadır. Katılımcıların döviz kuruna dayalı risklerin yönünü tespit etmeyi, risk büyüklüğünü ölçmeyi, ölçümlenen kur riskini en uygun ve düşük maliyetli finansal araçlarla yönetmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Böylece, başta kur ve faiz riski yönetimi olmak üzere hazine yönetimi ilkelerinin şiket değeri üzerindeki etkileri çok daha iyi anlaşılacaktır. Çıktılar: Şirketin finansal risklerini büyüklükleri ve yönleriyle tespit edebilmek. Risk yönetimi tekniklerine ve araçlarına hakim olmak.

 Hazine Yönetimi

 •  Finansal risk haritasının hazırlanması
 •  Her bir risk faktörü için risk yönlerinin (long ya da short) tespit edilmesi
 •  Risk büyüklüğünün ölçülmesi (value at risk)
 •  Hazine yönetimi stratejisinin oluşturulması
 •  Emtia risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi
 •  Döviz risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi
 •  Faiz oranı risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi
 •  Net işletme sermayesi yönetimi

MODÜL 4 – STRATEJİK ŞİRKET YÖNETİMİ: Stratejik şirket yönetimi ancak ürün bazında gelir tablosu oluşturabilecek, ürün bazında net işletme sermayesi ihtiyaç gün sayısını takip edebilecek ve ürün bazında serbest nakit akışı (karlılığın nakde dönüşü) hesaplayabilecek iş zekası sistemlerinin kurulması ile başarılabilir. Bu eğitimde katılımcıların şirketlerin stratejik planlama, müşteri segmentasyonu, pazar analizi, fiyatlama, karar verme, kontrol etme, satış ve pazarlama süreçlerini daha başarılı yönetebilmeleri için büyük veri sistemlerini etkin kullanabilecek düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır. Bu sayede stratejik şirket yönetimi ilkelerinin şirket değeri üzerindeki etkileri daha iyi anlaşılacaktır.

Çıktılar: Şirket yönetim ilkelerine uygun stratejik başarı kriterlerini (KPI) oluşturabilmek ve icra kurullarına bu alanlarda yol gösterebilmek. Şirketin faaliyet kaldıracını ölçümleyerek şirketin karda mı yoksa ciroda mı büyümesi gerektiğine karar verebilmek. Firmanın net işletme sermayesi ihtiyacını hesaplayarak etkin alacak, ticari borç ve stok politikaları üretebilmek. Şirket bilançosunun sağ tarafının maliyeti ile şirket bilançosunun sol tarafının getirisini mukayese edebilmek. Şirketlerin satış ve satın alma politikalarına yön verebilmek. Ürün ve şirket bazında başabaş seviyelerini hesaplayarak firmaların fiyat politikalarını oluşturmasına yardımcı olabilmek.

 •  Stratejik Finans
 •  Kayan 12 aylık gelir tablosu ve bilanço yapısı
 •  Faaliyet kaldıracı
 •  Başabaş noktası analizi
 •  Şirkete derecelendirme notunun verilmesi
 •  Faiz yönetimi – Tahmini borçlanma maliyeti yapısının oturtulması
 •  “Kar var, Para nerede” – FAVÖK’ten SNA’ya geçiş § Net işletme sermayesi için simülasyon kurulması
 •  Serbest nakit akışı için simülasyon kurulması
 •  AOSM ve ROIC kıyaslaması
 •  Uygulamalı analiz

MODÜL 5 – ŞİRKET DEĞERLEME: Bu eğitimde şirket değerlemesi hem teorik hem de pratik uygulamalarıyla katılımcılara aktarılmaktadır. Değerlemeye şirket satın alınması, şirket satılması veya şirket birleşmesi süreçlerinde ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yeni yatırım planlanması ve fizibilite çalışmaları, finansal modelleme, kritik karar süreçleri, stratejik ortaklık çalışmaları ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde de şirket değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Eğitimde genel kabul görmüş yöntemler, şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve şirketin iş modelindeki farklılıklara göre uyarlanarak anlatılmaktadır. Ayrıca maddi olmayan duran varlıkların değerleme yöntemleri de aktarılmaktadır. Eğitimin son bölümünde şirket değerini yükseltmeye yönelik öneriler paylaşılmakta ve hassasiyet analizi çalışmasına yer verilmektedir. Akademi, pek çok şirketin satın alma & birleşmesini ve halka arz süreci danışmanlığını yapmış olmanın deneyimi ile uygulamalı şirket değerleme eğitimi sunmaktadır.

Çıktılar: Şirket değerini etkileyen faktörleri bilmek ve stratejik kararları bu parametreleri göz önünde bulundurarak vermek. Şirketin değerini hem indirgenmiş nakit akışı hem de çarpan analizi yöntemleri ile tespit edebilmek.

 •  Şirket Değerleme
 •  Şirket değerini etkileyen faktörler
 •  Şirket değerini artırmaya yönelik öneriler
 •  Satın alma ve birleşme süreçlerinin yönetimi
 •  Finansal gözden geçirme (check-up) § İndirgenmiş nakit akımı yöntemi
 •  Piyasa çarpanları yöntemi § Hassasiyet analizi

Eğitim Süresi: 3 Fiziki Gün (ya da 6 adet 3’er saatlik online modül) Eğitmen/Danışman: Erkin Şahinöz