FİNANSAL TABLO OKUMA- MALİ TABLOLAR ANALİZİ VE TÜREVSEL ÜRÜNLER EĞİTİMİ

FİNANSAL TABLO OKUMA- MALİ TABLOLAR ANALİZİ VE TÜREVSEL ÜRÜNLER EĞİTİMİ

Bu eğitimde, finansal tablo analizinin üç önemli boyutu olan finansal tabloların analize hazırlanması, mali analiz yöntemlerine uygun hesaplamaların yapılması ve elde edilen sonuçların yorumlanması hakkında temel düzeyde bilgiler sunulmaktadır. Bu üç boyutlu incelemenin işletmenin likidite, kârlılık, sermaye yapısı ve aktiflerin kullanım durumu hakkında sunduğu önemli bilgiler örneklerle açıklanmaktadır. Bu amaca hizmet eden mali analiz teknikleri olan karşılaştırmalı tablolar yöntemi, dikey yüzdeler yöntemi, eğilim (trend) yüzdeleri yöntemi ve rasyo ya da oran analizinin nasıl uygulandığı örneklerle açıklanmaktadır. Bu analizlerin ürettiği bilgilerin yorum sürecinde nasıl kullanıldığı da örnekler üzerinden anlatılmaktadır. Eğitimde Ayrıca türev ürünlere genel bir bakış açısı ile finansal araç olarak ele teknik olarak ele alınacaktır. Eğitimin sonunda aşağıdaki sorulara cevap alınabilmesi sağlanacaktır: · Temel finansal tablolar nelerdir, hangi amaçla hazırlanırlar?

· Finansal tabloların okuması ve analizi nasıl ve ne için yapılır?

· Finansal tablo analizinin kullanıcıları kimlerdir?

· Finansal tablo analizinde kullanılan yöntemler nelerdir?

· Finansal planlama ve hazırlanmasında kullanılan yöntemler nelerdir?

· Bütçeleme kavramı ve türleri nelerdir?

Eğitimin Hedefi Kitlesi

· Şirket yöneticileri ve çalışanları,

· Finans yöneticileri,

· Finansal kurumlar ve çalışanları,

· Yatırımcılar, · Bankacılar,

· Vergi uzmanları ve çalışanları,

· Parasını değerlendirmek isteyen herkes.

Yöntem Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 2 gündür.

PROGRAM

Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeler

Temel Bilanço ve Gelir Tablo Kalemlerinin Teknik Olarak İredelenmesi

Finansal Tablolar Analizi Bilanço Tablosu

Gelir veya Kâr/Zarar Tablosu Finansal Tablo İlkleri Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi

Dikey Yüzde Yöntemi Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi

Rasyo (Oran) Analizi

Borçlu Firmanın Bilançosundan Elde Edilebilecek Sinyaller

Finansal Planlama ve Hazırlanmasındaki Yöntemler

Finansal Planlamanın Faydaları

Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu

Satış Yüzdeki Yöntemi Oran (Rasyo) Yöntemi

Regresyon Yöntemi

Proforma Mali Tabloların Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Giriş

-Tanım, Tarihçe, Faydaları

-Emirlerin Borsaya İletilmesi

-İşlem Platformları

-Stratejiler -Düz ve Ters Piyasalar

-Açık Pozisyon Nedir?

-Uzlaşma Yöntemleri

-Dünya ve Türkiye İstatistikleri Forward (Alivre) Sözleşmelere Giriş Borsa İstanbul

-Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında İşlem Gören Vadeli İşlem Sözleşmeleri Opsiyon Sözleşmelerine Giriş Swap (Takas) Sözleşmelerine Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları (Risk Yönetimi-Arbitraj-Spekülasyon)