İÇ KONTROL VE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM METODOLOJİSİ UYGULAMA EĞİTİMİ

İÇ KONTROL VE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM METODOLOJİSİ UYGULAMA EĞİTİMİ

İç denetim olgusu, ülkemizde teftiş ve kontrol kurulları ile hayata geçmiş köklü geçmişe ve geleneğe sahip ve kendi gelenek kültürünü geliştirmeye devam eden bir meslektir. İç denetim mesleği ülkemizde 1990'lı yılların ortalarında hızla gelişmesine başlamakla birlikte iç denetim mesleğindeki uluslararası gelişmeler ve Türkiye'nin hızla gelişmesi nedeniyle iç denetim mesleğinde de risk odaklı denetim yaklaşımı önem kazanmaktadır. Yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim alanlarındaki değişiklikler, Şirket hissedarları, yönetici ve menfaat sahiplerinin iç denetimden beklentilerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Hem iç hem de dış kaynaklardan ortaya çıkan beklentiler, gereklilikler ve standartlar şirket yönetimlerini risk ve uyum aktivitelerine ilişkin rol, sorumluluk ve ilişkileri tekrar düşünmeye zorlamaktadır. Şirketler büyümeye devam ettikçe, rekabet arttıkça, teknoloji geliştikçe, küresel sermayenin getirdiği riskler arttıkça ve şirketler sermaye piyasalarına açıldıkça; etkin, esnek ve organizasyonu büyüme, süreklilik ve diğer zorluklara karşı destekleyen bir iç denetim fonksiyonuna olan ihtiyaç ön plana çıkmaktadır. Eğitimin Hedefi Kitlesi Şirketlerin İç Denetim Yönetici ve Yardımcıları, İç Kontrol Yönetici ve Çalışanları ile “Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim” eğitimine katılmış olan kişiler. Yöntem Bu eğitim hem iç denetim konusunda detaylı teknik bilgi almak isteyen hem de Uluslararası İç Denetim Standartları kapsamında denetim yapmak isteyen birimler için uygundur. Ayrıca, İç Denetim Birimlerine yeni katılan denetçiler için de oldukça faydalı olacaktır. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 2 gündür.

PROGRAM

 İç Kontrol ü İç Kontrolün Kavramsal Gelişimi ü Risk, risk yönetimi, kontrol, iç kontroller, iç kontrol sistemi 

COSO iç kontrol çerçevesi 

COSO'daki baslıca kavramlar ve uygulanması 

Tradeway Komisyonu ve COSO İç Kontrol Modeli 

Uluslararası Kuruluşların İç Kontrol Düzenlemeleri 

Türkiye'de İç Kontrol Düzenlemeleri 

İç Kontrol Faaliyetlerinin Türleri 

İç Denetim Faaliyetinin İç Kontrol Sistemindeki Rolü

 Kurumsal Risk Yönetimi : Genel Bakış, Trendler ve Düzenlemeler? 

Riskin ve Kurumsal Risk Yönetiminin Tanımı, Önemi, İlkeleri, Amaçları Standartları 

Kurumsal Risk Yönetiminin Çerçevesi (Risk Mimarisi ve Risk Stratejisi) 

Riske Dayalı Kurum Kültürü Oluşturma 

Kurumsal Risk Yönetiminin Dokümante Edilmesi (Raporlar, Siciller) 

Kurumsal Risk Yönetiminde Kişilerin Sorumlulukları Risk Kapasitesi ve Risk İştahı 

Risklerin Belirlenmesi, Derecelendirilmesi ve Risk Haritalarının Oluşturulması (Yaklaşımlar, Teknikler, Risk Matrisi) 

Risklerle Mücadele Yolları (Riskten Kaçınma, Kabul Etme, Azaltma, Transfer) 

Risklerin Kontrol Edilmesi (Önleyici, Tespit Edici, Düzeltici Kontroller) 

Bilgi Akışı ve Raporlama ü Gözden Geçirme ve Denetim

İç Denetime Giriş 

İç Denetim Tanımı 

Günümüzde İç Denetim ü İç Denetimin Kapsamı 

Günümüzde İç Denetim Metodojileri 

Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi 

Uluslararası İç Denetim Standartları

İç Denetimin Unsurları ü Güvence ve Danışmanlık Kavramları 

Kurum Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 

Bağımsızlık ve Tarafsızlık ü Multi Displiner Bir Faaliyet Olarak İç Denetim 

Bağımsızlık ve Tarafsızlık

Vaka Çalışmaları