İÇ TETKİK VE SÜREÇ ANALİZİ

İÇ TETKİK VE SÜREÇ ANALİZİ

Şirketin genel faaliyetlerinin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerinin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesi ve kaydedilmesidir.

İÇERİK

1.Taraf Tetkiki:

Şirketin kendi iç dinamiklerinin kontrolüdür. Kuruluşun kendi belgelendirilmiş yönetim sisteminin doğru çalışıp çalışmadığının kontrolüdür. Buna göre:

 Şirket içindeki departman ve birimlerin tespitinin yapılması

 Departman ve birimlerin görevleri, zorunlulukları net olarak tespit edilip ilan edilmesi

 Departman ve birimlerin süreç içindeki rolleri kapsamlı incelenmesi

 Organizasyon şemasının oluşturulması

 Birimler ve departmanlar arası ilişkilerin düzenlenmesi, kuralların yazılı hale getirilmesi.

 Birim içi işleyişin sağlanması amacı ile prosedürlerin hazırlanması.

 Hazırlanan prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığının kontrolü.

 İşletme faaliyetlerinde hedef standart kaliteli ürün için yapılacak adımların kontrolü. (Baştan Sona)

 Kök neden analiz (Sondan Başa)

 Hazırlanan prosedürlerin amaca uygunluğunun yeniden belirlenmesi

 Uygunsuzlukların net tespiti.

Delil ve belgelerin doğru nitelenmesi.

 Doğru raporlama

 Doğru zamanlama

 Doğru geri dönüş

 Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi.

1.Taraf tetkikinin temel amacı iyileştirme odaklıdır.

2.Taraf tetkiklerin daha kolay geçilmesini sağlar fakat bu temel amaç değildir.