İŞLETMELERDE BÜTÇELEME VE KONTROL BÜTÇE UYGULAMALARI

İŞLETMELERDE BÜTÇELEME VE KONTROL BÜTÇE UYGULAMALARI

İşletmelerin müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmek ve piyasada başarılı olabilmek için yapmaları gerekenleri planlama ve kontrol etme konusunda kullanabilecekleri önemli bir araç bütçelemedir. Globalleşme ile, bir yandan gittikçe artan rekabet, diğer yandan ortaya çıkan yeni olanaklar bütçelemenin önemini daha da artırmış bulunmaktadır. Firmaların muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan kişilere yönelik olan bu eğitimde bütçelemenin önemli kavramları, faaliyet bütçelerinin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve başarı aracı olarak kullanılması konusundaki yaklaşımlar ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerin, eğitim süresince üzerinde çalışılacak uygulama örnekleriyle somutlaştırılarak daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

Bu Eğitim kapsamında; Stratejik Planlama ve Hedeflere göre yönetim İlkelerinin, uygulama adımlarının oluşturulması, İşletmelerde Bütçe Sistemlerinin kurulması, modern Bütçeleme Tekniklerinin ve Sektörlere göre Bütçeleme uygulamalarının örneklerle anlatılması, Bölüm ve Yönetici Performanslarının izlenerek değerlendirilmesi ile Giderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi alanlarında, katılımcılara Bir Bütçe Sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması ile ilgili olarak, güncel ve uygulanabilir bilgilerin aktarılması ve öğretilmesi hedeflenmiştir .

Eğitimin Hedefi ve Katılımcı Kitlesi

 Bütçelemenin işletme yönetimindeki rolü ve öneminin kavranması

 Ana bütçeyi oluşturan münferit bütçelerin tanınması

 Bütçeleme sürecindeki aşamaların öğrenilmesi

 Bütçelerin bir kontrol ve başarı değerleme aracı olarak kullanılmasına ilişkin yaklaşımların öğrenilmesi

Bütçe Bölüm Yöneticileri, Bütçeleme, Planlama ve Raporlama Uzmanları, Departman Müdürleri, Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, İşletme Sahipleri ve İşletme Bütçeleri alanında kendilerini geliştirmek isteyen şirket çalışanları Yöntem Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 2 gündür.

PROGRAM 

 İşletmelerde Planlamaya Genel Bir Bakış

 İşletmelerde Finansman Fonksiyonları

 Finansal Planlama

 İşletme Bütçelerine ve Bütçeleme İlkelerine Genel Bir Bakış

 İşletme Bütçelerinin Bir Uygulama Üzerinden Anlatılması

Satış, Üretim, Direkt İlk Madde ve Malzeme, Direkt İşçilik, Genel Üretim Giderleri, Dönem Sonu Stok, Satılan Mal Maliyeti, Pazarlama Satış Dağıtım Gideri, Genel Yönetim Giderleri Bütçeleri ü Bütçelenmiş Mali Tablolar Nakit Bütçesi

– Proforma Gelir Tablosu

– Proforma Bilanço

– Proforma Fon Akım Tablosu

 Başabaş Analizi 

Bütçe Uygulamaları, Vak'a Çalışmaları ve Problemler