MALİ MÜŞAVİRLERE YÖNELİK MİNİ MBA

MALİ MÜŞAVİRLERE YÖNELİK MİNİ MBA

MODÜL 1: FİNANSAL KÜLTÜR ve EKOSİSTEM ANALİZİ

AMAÇ

Şirketlerin başarısı, alınan stratejik ve finansal kararlara bağlıdır. Bu tip kararları sağlıklı alabilmek için makroekonomik verileri ve piyasa gelişmelerini iyi analiz etmek ve yorumlamak, işletmenin finansal tablolarına hâkim olmak gerekir.

Bu eğitimde, katılımcıların ekonomi ve piyasalara ilişkin karşılaştığı makro verileri, piyasa göstergelerini, istatistikleri ve makaleleri analiz edip yorumlayabilmesini ve kendi bakış açısını oluşturmasını sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca şirketin finansal tablolarını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen piyasa gelişmelerini ve ekosistem değişimlerini öngörebilecek veri setiyle donatılmaları hedeflenmektedir.   

İÇERİK

• Ekosistem Analizi
   * CDS – VIX - DTH
   * Önemli yurt dışı ekonomik veriler
   * PMI endeksleri
   * Gösterge faiz
   * Kredi göstergesi
   * İç piyasa ve ihracat pazarı analizi
   * Sepet kur
   * TCMB ortalama fonlama maliyeti
   * Kur ve faiz tahmini

• Finansal Kültür
   * Dövizde başabaş noktası
   * Kaldıraç
   * Alternatif maliyet
   * Reel getiri
   * Tahvil ve bono piyasası
   * Eurobond piyasası
   * Konvertible para, rezerv para
   * Kredi derecelendirme kuruluşları
   * Temel ekonomik büyüklükler
   * Soğuk ve sıcak para
   * Ekonomi yönetimi
   * Şirketin finansal tablolarını etkileyen göstergeler
   * Ekosisteme göre şirket stratejilerinin şekillendirilmesi


MODÜL 2: FİNANSAL CHECK-UP (GÖZDEN GEÇİRME)

AMAÇ

Ölçemezsen bilemezsin, bilemezsen yönetemezsin. Teknolojideki yıkıcı inovasyonlar endüstriyel verimliliği ciddi şekilde geliştirdi ve daha önce emsali görülmemiş ürün ve hizmet çeşitliliği ortaya çıktı. Küreselleşmenin artması ve iletişimin kolaylaşması ile ülkeler ve bölgeler arasındaki fiyat farkları anlamsızlaştı. Ürün ve hizmetlerin hızla metalaştığı, teknolojinin giderek minyatürleştiği, fiyat savaşlarının arttığı, kar marjlarının düştüğü günlerdeyiz. Dolayısıyla, yeni yollarda eski kunduralarla yürümek mümkün olmayacak. Dünün yöntemleri ile bugünü yönetmeye çalışanlar yarın olmayacaklar. 

Şirketlerimizin yüzde 98’i vahşi rekabetin hakim olduğu kanlı kızıl okyanusta üçüncü kuşakta boğuluyor. Sadece yüzde 2’si rekabetin hemen oluşmasının güç olduğu bir pazar boşluğu yaratıp mavi okyanusa yelken açabiliyor. Bir zincirin gücü en zayıf halkası kadardır, o zayıf halkalardan biri de birçok şirketimiz için “finansal yönetim”dir. 

“Finansal Check-Up” eğitimi ile katılımcıların CAMELSC sisteminden yararlanarak “stratejik finansal yönetim” konusunda uzmanlaşmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

İÇERİK

• CAMELSC
   * Capital Adequacy – Sermaye Yeterliliği
   * Asset Quality – Varlık Kalitesi
   * Management Quality – Yönetim Kalitesi
   * Earnings Quality – Karlılık Kalitesi
   * Liquidity Management – Likidite Yönetimi
   * Sensitivity – Risklere Hassasiyet Analizi
   * Compliance – “En İyi Uygulamalara” Uyumluluk

• Finansal Check-Up
   * Bilançonun “üç boyutlu” analizi
   * Bilançoyu saat yönünde ya da saate ters yönde çevirme
   * Du-Pont analizi, S-Skoru ve finansal analiz teknikleri
   * Şirket süreçlerinde “darboğazların” tespiti
   * Uygulamalar


MODÜL 3: ŞİRKET DEĞERLEME

AMAÇ

Bu eğitimde şirket değerlemesi hem teorik hem de pratik uygulamalarıyla katılımcılara aktarılmaktadır. Değerlemeye şirket satın alınması, şirket satılması veya şirket birleşmesi süreçlerinde ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yeni yatırım planlanması ve fizibilite çalışmaları, finansal modelleme, kritik karar süreçleri, stratejik ortaklık çalışmaları ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde de şirket değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Eğitimde genel kabul görmüş yöntemler, şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve şirketin iş modelindeki farklılıklara göre uyarlanarak anlatılmaktadır. Ayrıca maddi olmayan duran varlıkların değerleme yöntemleri de aktarılmaktadır. Eğitimin son bölümünde şirket değerini yükseltmeye yönelik öneriler paylaşılmakta ve hassasiyet analizi çalışmasına yer verilmektedir. 

İÇERİK

• Şirket Değerleme
   * Şirket değerini etkileyen faktörler
   * Marka, kontrat ve müşteri portföyü gibi maddi olmayan varlıkların değerlemesi
   * Şirket değerini artırmaya yönelik öneriler
   * Satın alma ve birleşme süreçlerinin yönetimi
   * Net varlık yöntemi
   * İndirgenmiş nakit akımı yöntemi
   * Piyasa çarpanları yöntemi
   * Satın alma fiyatının dağıtılması ve şerefiye tespiti
   * Hassasiyet analizi
   * Şirket değerleme ve finansal gözden geçirme raporu 


MODÜL 4: RİSK YÖNETİMİ

AMAÇ

Hangi sektörde ve hangi iş kolunda faaliyet gösterdiğinden bağımsız olarak her şirket finansal piyasalardaki gelişmelerden ciddi şekilde etkilenmektedir. Küresel piyasalardaki gelişmeler sadece finansal piyasalarda faaliyet gösteren şirketleri etkilememiş, finans dışı sektörlerde de faaliyet gösteren birçok farklı şirkette finansal risklerin yakından takip edilmesi ve yönetilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Bu eğitimde katılımcıların finansal riskleri belirlemeyi, ölçümlemeyi ve yönetmeyi öğrenmesi amaçlanmaktadır.  

İÇERİK

• Risk Yönetimi
   * Spekülasyon – Manipülasyon - Hedge
   * Finansal risk haritasının hazırlanması
   * Her bir risk faktörü için risk yönlerinin (long ya da short) tespit edilmesi
   * Riske maruz değerlerin ölçülmesi (value at risk)
   * Emtia risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi
   * Döviz risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi
   * Faiz oranı risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi
   * VİOP ile risk yönetimi
   * Forward ile risk yönetimi
   * SWAP ile risk yönetimi 
   * Net işletme sermayesi yönetimi

 

MODÜL 5: HAZİNE YÖNETİMİ

AMAÇ
Bu eğitimde temel analizin en önemli tamamlayıcısı olan teknik analiz teknikleri, göstergeleri ve göstergelerin yorumlanışı aktarılmaktadır. Katılımcıların, başta döviz olmak üzere, likiditesi yüksek piyasalarda “ana trend” ve “kısa vadeli eğilimlerin” tespit edilmesinde kullanılan teknikleri ve modelleri öğrenmeleri ve kendi başlarına yorumlayabilecek seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır.  

İÇERİK
• Finansal risk haritasının hazırlanması
• Teknik analiz ve temel analiz sistemlerinin kurulması
• Hazine yönetimi biriminin kurulması, eğitilmesi, çalışır hale getirilmesi 
• Teknik Analiz
   * Bar ve mum grafikler
   * Grafiklerin yorumlanması
   * Hareketli ortalamalar
   * Hareketli ortalama stratejileri
   * Destek ve direnç kavramları
   * Trend çizimi
   * Trendler ve kanallar
   * Formasyonlar
   * Fiyat boşlukları (Gap’ler)

• Göstergeler
   * Göstergelerdeki uyumsuzluklar
   * Fibonacci çalışmaları ve altın oran
   * Bolinger bantları ve stratejileri
   * RSI göstergesi
   * MACD göstergesi
   * Stokastik osilatör
   * Parabolic SAR
   * Hacim analizi
   * Piyasa psikolojisi