PROJE FİNANSMANI VE FİNANSAL MODELLEME

PROJE FİNANSMANI VE FİNANSAL MODELLEME

AMAÇ

Microsoft Excel ile Finansal Modelleme eğitimi ile katılımcılar finansal modellemeyle ilgili tüm temel ve teknik konulara hâkim olacaklardır. Bir projenin tüm safhalarını Excel ile modelleyebilecek ve projeyle ilgili tüm temel tabloları oluşturabileceklerdir.  Proje finansmanını, risk analiz ve kontrolünü kendi başlarına yapabileceklerdir. Ayrıca finans matematiği ve finansal modelleme ile ilgili tüm ileri düzey Excel uygulamalarını kullanabileceklerdir.  

İÇERİK

• Finansal Modelleme için Gereken Tablolar
   * Finansal modelleme temelleri
   * Proje varsayımları ve girdi tablosu
   * Gelir ve nakit akışı tablosu
   * Yatırım harcamaları (CAPEX) ve operasyonel harcamalar (OPEX) tablosu
   * Kredi geri ödeme tablosu
   * Serbest nakit akımı (FCF) tablosu
   * Amortisman tablosu
   * Proje parametrelerinin belirlenmesi
   * Proje safhaları

• Değerleme Yöntemleri 
   * Fizibilite yöntemleri
   * Net bugünkü değer (NPV)
   * Başa baş analizi
   * Ölçek analizi ve stres testi
   * Serbest nakit akımı (FCF) tablosu
   * Senaryo ve hassasiyet analizleri
   * İç verim oranı

• Proje Finansmanı 
   * Yabancı kaynak ve öz kaynak maliyet modelleri
   * Proje finansman maliyetleri ve ağırlık ortalama sermaye maliyeti (WACC)
   * Risk analizi
   * Risk yönetimi (Forward, futures, swap gibi türev ürünlerin kullanımı) 
   * Borç servis karşılama oranı
   * Kredi ömrü karşılama oranı
   * Proje ömrü karşılama oranı
   * Kritik göstergeler ve rasyoların hesaplanması
   * Anüite formülleri ve hesaplamaları

• Excel Uygulamaları 
   * Finans matematiği ve Excel ile ileri düzey finans uygulamaları
   * Finansal modelleme araçları
   * Örnek uygulamalar