ŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ

ŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ

AMAÇ

Bu eğitimde şirket değerlemesi hem teorik hem de pratik uygulamalarıyla katılımcılara aktarılmaktadır. Değerlemeye şirket satın alınması, şirket satılması veya şirket birleşmesi süreçlerinde ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yeni yatırım planlanması ve fizibilite çalışmaları, finansal modelleme, kritik karar süreçleri, stratejik ortaklık çalışmaları ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde de şirket değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Eğitimde genel kabul görmüş yöntemler, şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve şirketin iş modelindeki farklılıklara göre uyarlanarak anlatılmaktadır. Ayrıca maddi olmayan duran varlıkların değerleme yöntemleri de aktarılmaktadır. Eğitimin son bölümünde şirket değerini yükseltmeye yönelik öneriler paylaşılmakta ve hassasiyet analizi çalışmasına yer verilmektedir. 

İÇERİK
• Temel Finansal Tablolar
   * Mali tabloların genel özellikleri
   * Bilanço
   * İki boyutlu bilançodan üç boyutlu bilançoya geçiş
   * Gelir tablosu
   * Karlılığa alternatif bakışlar
   * Net işletme sermayesinin önemi
   * Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kavramı
   * Nakit akımı 
   * Örnek uygulamalar
   * Bilançoyu etkileyen şirket süreçleri (bilanço sonuçtur)

• Mali Analiz Teknikleri 
   * Mali analiz teknikleri
   * ROE
   * ROI
   * Karşılaştırmalı analizler
   * Dikey analizler
   * DuPont Analizi 
   * Likidite oranları
   * Finansal yapı oranları
   * Faaliyet verimliliği oranları
   * Karlılık oranları
   * Büyüme oranları
   * Oran analizlerinde sektör ortalamaları
   * Örnek uygulamalar

• Risk ve Belirsizlik
   * Risk ölçümü
   * Fiyat riski
   * Faiz riski
   * Kur riski
   * Vade riski
   * Risk yönetimi
   * Spekülasyon ve hedge

• Şirket Değerleme
   * Şirket değerini etkileyen faktörler
   * Marka, kontrat ve müşteri portföyü gibi maddi olmayan varlıkların değerlemesi
   * Şirket değerini artırmaya yönelik öneriler
   * Satın alma ve birleşme süreçlerinin yönetimi
   * Finansal gözden geçirme (check-up)
   * Net varlık yöntemi
   * İndirgenmiş nakit akımı yöntemi
   * Piyasa çarpanları yöntemi
   * Satın alma fiyatının dağıtılması ve şerefiye tespiti
   * Hassasiyet analizi
   * Şirket değerleme ve finansal gözden geçirme raporu 

• Temel Makroekonomi Kavramları
   * Büyüme-resesyon-stagnasyon-depresyon
   * Enflasyon-dezenflasyon-deflasyon-stagflasyon-slumpflasyon
   * Şirket politikaları için ekosistem analizi
   * GSYH ve kişi başına GSYH
   * Ekonomi yönetimi 
   * Para ve maliye politikası
   * Ekosisteme göre şirket stratejilerinin şekillendirilmesi

• Ulusal ve Uluslararası Göstergeler
   * CDS-VIX-DTH
   * Önemli yurt dışı ekonomik veriler
   *  PMI endeksleri
   * Gösterge faiz
   * Mevcut ya da yeni dış pazar için ekosistem analizi
   * Döviz kurları
   * Finansal piyasa araçları