STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti SİZİ FARKLILAŞTIRAN, SİZE ÖZEL OLANDIR! Amaç Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), şirketlerin uzun dönemde hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan, kurum performansını artırmayı hedefleyen bir yönetim biçimidir. İKY, çalışanların iş memnuniyetini artırarak, şirket içinde değer yaratmayı ve pazarda rekabet avantajı elde etmeyi amaçlar.

Avantajlar

▪ Uzun Vadeli Hedeflere Odaklanma: İKY, şirketin uzun vadeli hedeflerini gözetir. Bu sayede sürdürülebilir büyümeyi destekler.

▪ Çalışan Memnuniyeti ve Performansı: İKY, çalışanların motivasyonunu artırır ve becerilerini geliştirerek şirket içinde değer oluşturur.

▪ Bütün Birimlerin Uyumunu Sağlama: İKY, tüm departmanların uyumlu bir şekilde çalışmasını hedefler. Bu, proaktif bir yaklaşımı gerektirir.

▪ Verimli Kaynak Yönetimi: İKY, insan kaynaklarının etkin kullanımını sağlar. İşe alım, eğitim ve ödüllendirme gibi süreçlerde uygulanabilir.

▪ Müşteri Memnuniyeti ve Rekabet Avantajı: İKY, çalışanların performansını artırarak müşteri memnuniyetini yükseltir ve şirketi diğerlerinden ayıran bir avantaj sağlar. İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda şekillendirdiğimiz Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi yaklaşımı ile verimliliğin arttırılması ve sürekliliğin korunması 5 (beş) ana fazdan oluşmaktadır;

A. Mevcut Durum Analizi & Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

✓ Yasal yükümlülüklerin ve mevzuatın incelenmesi

✓ Birimlerin faaliyet alanlarının, ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi

✓ Paydaş Analizi, Paydaşların tespit edilmesi, Paydaşları önceliklendirme

✓ İç Çevre Analizi, Birimin Yapısı

✓ İnsan Kaynakları, Fiziksel Kaynaklar

✓ Kurum Kültürü

✓ Teknolojik Yapı

✓ Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler

✓ Dış Çevre Analizi ✓ GZFT/TFZG Matris Analizi ve Stratejiler

✓ Gelişim Alanlarının Belirlenmesi ▪ Şirket Mevcut Organizasyon Şemasının İncelenmesi – Görev, Sorumluluk ve Yetki Analizleri- Mutabakat Metinleri

▪ Şirket Anayasasının ve/veya Çalışma Kural & Prensiplerinin İncelenmesi

▪ Şirket Disiplin Kurulu Sisteminin İncelenmesi- Uygulama

▪ İK Dijital Alt Yapısının İncelenmesi -Aksayan Yönler 2 ▪ Performans Değerlenme Sisteminin İncelenmesi- K.P.I. (Anahtar Performans Kriterleri) ▪ Personel Maaş Politikası – Prim Sistemi (Havuç & Sopa)

▪ Personel Memnuniyet Analizi ▪ Müşteri Memnuniyet Analizi

▪ Şirket Kültürünün Analizi ve Bağlılık Ölçümü

▪ Personel Devir Hızı ▪ İşten Ayrılanlara Dair İşten Ayrılma Analizleri

▪ Personele Verilen Maddi ve Manevi Şirket Sosyal Destekleri

▪ Beyaz ve Mavi & Gri Yaka Çalışanlara Uygulanan Motivasyon Çalışmaları

▪ Şirket Oryantasyon Planı

▪ Şirket Rotasyon Planı

▪ Personel Eğitim Programları

▪ Özdeğerleme – Diagnostik Analiz Yapılması

▪ Şirket İK Profil- Envanter Analizi- Kritik Öneme Sahip Çalışanlar Karşılaştırmalı Envanter Analizi- Mevcudun İncelenmesi

▪ Yönetici Derin Görüşmeleri- Üst & Orta Düzeyler

▪ Saha Gözlem & Tespitler

▪ Şirketin Daha İyi Bir Performans Göstermesini Engelleyen Unsurların Tespiti B. İhtiyaçların Gerekçelendirilmesi ve Onayı

▪ İhtiyaç ve/veya Taleplerin Gerekçelendirilmesi

▪ Şirket İK Hedefinin Belirlenmesi

▪ Engellerin Aşılması İçin S.M.A.R.T Aksiyon Planının Hazırlanması

▪ Karar Vericilerin Onaylaması

▪ Çalışmaların Ekip Tarafından Sahiplenmesi C. Uygulama

▪ Onaylanan S.M.A.R.T Aksiyon Planının Uygulanması D. Kontrol ▪ Kontrol Aşamasında “Nasıl Gidiyor?” Toplantılarının Yapılması- Raporlaması ve Alınması Gerekli Olan Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi- Aylık E. Geri Besleme

▪ Geri Bildirim- Belirlenecek “t” süresi sonrası Hedefler ve Gerçekleşenler arasındaki varsa sapmaların tespiti ve önerilerin alınması suretiyle P.U.K.Ö Döngüsünün işletilmesi. Çalışma Prensiplerimiz

▪ Sürdürülebilir verimliliği hedeflemek

▪ Firma ve kuruma özgü çözümleyici, gerçekçi ve uygulanabilir sistemin kurulmasını sağlamak

▪ Bizzat sahada çalışmalarını gerçekleştirerek denetim, öneri ve iyileştirmelerde bulunmak

▪ Yapılan çalışmalar konusunda periyodik bilgi paylaşımı ve istişare toplantıları gerçekleştirmek

▪ Elde edilen bilgi ve belgeleri iş etiği gereği veri gizliliği ilkesine göre saklamak