TEMEL DÜZEYDE GENEL MUHASEBE EĞİTİMİ

TEMEL DÜZEYDE GENEL MUHASEBE EĞİTİMİ

Amaç

İşletmelerin kuracakla-rı muhasebe sistemi, işletmenin mevcudiyetinin sağlıklı bir şekilde devamını belirleyen en önemli faktörlerden biri olmaktadır. Zira yaşanan birçok örnekte olduğu gibi, üretim, alım, satım ve diğer süreçler çok iyi yönetilse dahi şirketler muhasebede yaşanan sorunlar nedeniyle ciddi mali kayıplarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bunun yanı sıra günümüz iş ortamında, şirketlerin muhasebe ve finans departmanlarındaki çalışanlar günlük iş yoğunluğu nedeniyle yapmış oldukları işlemlerin amacını ve muhasebe teorisindeki gerekliliğini tam olarak yorumlayamama problemi ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle, işletmelerin muhasebe uygulamalarında dikkate alınacak her bir işlemin vergi ve raporlamaya etkisinin hesaplamaya katılması, doğru mali tablolar ve dolayısıyla doğru vergi hesabının ortaya çıkması açısından önem arz etmektedir

Eğitimimizin amacı, şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışanların muhasebe uygulamasında karşılaştığı sorunların çözümünde destek olmak ve teori yanında uygulama örnekleriyle bilgilerini pekiştirmektir. Bu eğitim ile katılımcıların temel düzeyde vergi ve muhasebe bilgisine sahip olmaları yanında, yapılan iş ve işlemlerin vergi ve muhasebe alanındaki yansımaları hususunda farkındalık yaratılması ve operasyonun vergi ve muhasebe uygulamaları açısından bütününü görebilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitimin Hedefi Kitlesi  

• Muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyenler,
• Bir firmanın muhasebe ve finans departmanında çalışmak isteyenler,
• Kendi işini kurmayı hedefleyenler ve temel bir muhasebe bilgisine ihtiyaç duyanlar,
• Şirketlerin muhasebe ve mali işler bölümlerinde çalışıp bilgilerini güncellemek isteyen profesyoneller,
• Serbest olarak muhasebecilik mesleği ile uğraşanlar,
• Muhasebe ile ilgili başarı sertifikası almak isteyenler,
• Bankaların ve sigorta şirketlerinin teftiş kurulu çalışanları 
• Yeni bir meslek edinmek isteyenler,

Yöntem: Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program: Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi: 2 gün

• İşletme ve Muhasebe 
• Muhasebe'nin Temel Kavramlarını ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri 
• Mali Tablolar ve Temel Mali Tablolara İlişkin İlke ve Esaslar
• Hesaplar 
• Belge ve Kayıt Düzeni
• Defterler
• Tekdüzen Hesap Planının İşleyişi
•  Muhasebe’deki Kayıt Belgeleri ve Kayıt Defterleri 
• Muhasebe Süreci
• Stoklar
• Alacaklar 
• Duran Varlıklar
• Mali Borçlar
• Özkaynaklar 
• Gelirler ve Giderler 
• Dönemsonu İşlemler
• VUK Değerleme Hükümleri 
• Gelir Tablosu Hesapları 
• Maliyet Hesapları 
• Uygulama Örneği (Monografi)