YÖNETİMDE ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ

YÖNETİMDE ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ

Örgütsel davranış, çalışanların davranışlarını anlamaya, geleceğe dönük tahminler yapmaya ve insanların davranışlarını kontrol etmeye ve bir işletmeyi en iyi şekilde yönetmeye ilişkin bir disiplindir. Örgütsel Psikoloji ise çalışanların temel tutumlarını, kişilik özelliklerini, algılarını, motivasyonları ve davranışlarını inceler. Çalışanlar arasındaki mevcut farklılıklar ve örgütsel davranışın her durumda geçerli kanunlarının olmaması yönetici ve liderleri durumsal değişiklikleri her zaman göz önüne almak durumunda bırakmaktadır. Bir başka deyişle, aynı durum karşısında her çalışan kendi psikolojik sınırları içinde farklı reaksiyonlar göstermektedir. Yöneticiler ancak çalışanlarının psikolojilerini anlayarak yönetsel çözümler üretebildikleri ölçüde başarılıdırlar. Çünkü yönetici çalışanları kullanarak işleri etkin bir biçimde yaptıran ve yürüten kişidir.

Yönetimde Örgütsel Psikoloji Programının amacı, yöneticilere planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol basamaklarında çalışanlarını ve onların sorunlarını anlamada etkin bir bilinç düzeyine ulaştırmaktır. Bir başka deyişle yöneticilerin, çalışanların farklılıklarını etkin bir şekilde nasıl kullanabileceklerini güncel örneklerle açıklayarak onları nasıl güdüleyebileceklerini amaçlamaktadır. İşletmelerde sıkça karşılaşılan psikolojik sorunları grup çalışmaları ile pratik düzeyde ele alan program, yönetsel başarının anahtarı olan insan unsurunu mercek altına alarak, örgütsel başarı ve verimin nasıl artırılabileceğinin temel formüllerini sunmaktadır.

İÇERİK

Psikoloji ve Yönetim Çalışanların Kişisel Farklılıkları

İşletmelerde Gruplar ve Grup Dinamiği

İşletme Kültürü

İşletmelerde Moral Değişiklik ve Yeniliklere Karşı Tepkiler

Sıkça Karşılaşılan Psikolojik Sorun ve Şikayetler

İşe Devamsızlık

İşletmelerde Stres İş ve Personel Uyumu

Çalışanlar Arası İlişkiler-Ast Üst İlişkisi

Yönetimin Psikolojik Kuvvet Çarpanı: Motivasyon İş Tatmini, Tükenmişlik ve İşletmeye Bağlılık

İşletme İçi Çatışma ve Çözüm Yolları

Grup Çalışması 1

Grup Çalışması 2